Πάτρα: Ο Δήμος προσλαμβάνει παθολόγο για τους υπαλλήλους που ασθενούν

by sawamix

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Πατρέων θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ιατρού, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, για τον έλεγχο των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων…

Η πρόσληψη θα διενεργηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 και σύμφωνα με την αριθ. 289/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Πρωτ. 64021/7796/9-6-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν στο τμήμα Διοίκησης (πρωτόκολλο) του Δήμου Πατρέων, Παντανάσσης 30, 2ος όροφος έως 13-5-2011 (πληροφορίες Κακάβας Νικ. τηλ 2610966220) συνυποβάλλοντας τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Η ανακοίνωση να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων.(e-patras.gr)

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements