Πάτρα: Και το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας υποστηρίζει το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Ξερόλακας

by sawamix

Κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, που εδόθη σήμερα, σχετικά με τη διαχείριση των σκουπιδιών, τονίστηκαν τα εξής:

1. Διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας και άμεση έναρξη υλοποίησης των μελετών αποκατάστασης του χώρου και εκμετάλλευσης με βελτίωση του συστήματος συλλογής και καύσης του παραγόμενου βιοαερίου.

2 . Συνεχείς, περιοδικοί έλεγχοι της ευστάθειας του χώρου διάθεσης, ιδιαίτερα των πρανών σε καθημερινή βάση. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τις βροχοπτώσεις (και κατόπιν αυτής για αρκετές ημέρες) προκειμένου να αποφευχθούν απρόβλεπτες καταστάσεις σε ότι αφορά την ασφάλεια του χώρου και των εργαζομένων.

Β. 2η Διαχειριστική Ενότητα (Δυτική Αχαΐα) – ΧΥΤΑ Φλόκα
1. Καθημερινή επιμελημένη διάστρωση – συμπίεση – κάλυψη των στερεών απορριμμάτων

2. Άμεση ανάπτυξη του συστήματος συλλογής – απαγωγής του βιοαερίου και καύση του στον πυρσό

3. Αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγιδίων και διαχωρισμός από τα όμβρια ύδατα.

4. Άμεση συντήρηση του εσωτερικού οδικού δικτύου του ΧΥΤΑ για την αποφυγή ατυχημάτων καθώς επίσης και του εξωτερικού δικτύου πρόσβασης στο ΧΥΤΑ Φλόκα

Γ. 3η Διαχειριστική Ενότητα (Δυτική Αιγιάλεια) – ΧΥΤΑ Παπανικολού
1 . Άμεση έναρξη κατασκευής του ΧΥΤΑ στη θέση Παπανικολού για την εξυπηρέτηση των νέων Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων

Δ. 4η Διαχειριστική Ενότητα (Ανατολική Αιγιάλεια) – ΧΥΤΑ Αιγείρας
1. Άμεση ανάπτυξη του συστήματος συλλογής – απαγωγής του βιοαερίου και καύση του στον πυρσό

2. Στεγανοποίηση των δεξαμενών και άμεση και αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγιδίων και αποφυγή εισροής ομβρίων.

3. Άμεση συντήρηση του εσωτερικού οδικού δικτύου του ΧΥΤΑ καθώς επίσης και του εξωτερικού δικτύου πρόσβασης στο ΧΥΤΑ

Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
1ο Σενάριο
Διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακκα
Ανάπτυξη χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και χρήση δεματοποιητή (Χρόνος : 4 μήνες)
Λειτουργία του χώρου προσωρινής αποθήκευσης και δεματοποίησης για χρονικό διάστημα (Χρόνος: 25 μήνες)
Κατασκευή 2ου κυττάρου ΧΥΤΑ στη θέση Φλόκα. (Χρόνος : 25 μήνες)
σ.σ όση και η λειτουργία του χώρου προσωρινής αποθήκευσης
Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων στη θέση Φλόκα και του ΧΥΤΥ για τη διάθεση των υπολειμμάτων. (Χρόνος: 52 μήνες)
Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

2ο Σενάριο
Διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακκα
Ανάπτυξη χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και χρήση δεματοποιητή (Χρόνος : 4 μήνες)
Λειτουργία του χώρου προσωρινής αποθήκευσης και δεματοποίησης για χρονικό διάστημα (Χρόνος: 28 μήνες)
Κατασκευή 2ου κυττάρου ΧΥΤΑ στη θέση Ξερόλακκα. (Χρόνος : 28 μήνες)
σ.σ όση και η λειτουργία του χώρου προσωρινής αποθήκευσης
Μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα (υφιστάμενο κύτταρο) (Χρόνος: 8 μήνες).
Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων στη θέση Φλόκα και του ΧΥΤΥ για τη διάθεση των υπολειμμάτων. (Χρόνος: 52 μήνες)

Συμπεράσματα 1/3
Άμεσες Δράσεις

1. Άρση των αστοχιών στους υφιστάμενους ΧΥΤΑ- Τήρηση Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας

2. Ενίσχυση προγραμμάτων Ανακύκλωσης (1 στους 3 Αχαιούς δεν έχουν πρόσβαση στους μπλε κάδους)

3. Ενίσχυση προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (Τοποθέτηση 4 κάδων διαλογής σε χώρους μαζικής Εστίασης-Νοσοκομεία-Δημόσιες Υπηρεσίες)

4. Ενίσχυση προγραμμάτων κομποστοποίησης σε οικιακό επίπεδο

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements