Πάτρα: Διαγωνισμό για την ταφή των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ διενεργεί ο Δήμος

by sawamix

Ο Σύνδεσμος 1ης Διαχειριστικής Ενότητας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις εργασίες Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Πατρέων…

για το χρονικό διάστημα Μάϊος 2011.

Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 19.500,00€ Φ.Π.Α. 23% € 4.485,00, ΣΥΝΟΛΟ 23.985,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 29.04.2011, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος 147, 3ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12:30.

Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για διάστημα τριών (3) ημερών, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Γίνονται δεκτές μόνον οι Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχία τάξης: Α1, A2, 1ης για έργα οδοποιίας ανεξάρτητα από την έδρα τους,. Όλα τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Κάθε κατασκευαστής για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του, εγγυητική επιστολή συμμετοχής (γραμμάτιο του Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη και το διαγωνισμό παρέχονται από τον κύριο Τζαβέλλα Ηρακλή, τηλ. 6948780809.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Τεύχη Δημοπράτησης από το Φωτοτυπείο της κας Ζευγίτη Σοφίας, Μαιζώνος 139, τηλ. 2610226214.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Γιάννης Δημαράς

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fwww.thebest.gr%252Fnews%252Findex%252FviewStory%252F30861&layout=standard&show_faces=false&width=620&action=like&font&colorscheme=light&height=80

Advertisements